เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@bossholiday

Travel License : 11/08587

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรเลีย

/

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY MELBOURNE 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY MELBOURNE 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY MELBOURNE 7วัน 5คืน (TG)

GMUJP;ออสเตรเลีย SYDNEY MELBOURNE 7วัน 5คืน ซิดนีย์ Featherdale Wildlife Park บลูเมาเท่น ซีนิกเวิลด์ ซิดนีย์ฮาเบอร์ โอเปร่าเฮ้าส์ ล่องเรือดินเนอร์ Show Boat เที่ยวชมเมือง ชมพาเหรดเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เกรทโอเชียนโร๊ด Twelve Apostles อันซีนเมลเบิร์นที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ Puffing billy steam train เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น

รหัสทัวร์

AU_TG00031

ประเทศ

ออสเตรเลีย

กำหนดการเดินทาง

17 พ.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

125,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

130,000฿

19-25

ส.ค. 67

130,000฿

09-15

ก.ย. 67

130,000฿

13-19

ต.ค. 67

130,000฿

11-17

130,000฿

19-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

130,000

117,000

104,000

23,000

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

130,000

117,000

104,000

23,000

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

130,000

117,000

104,000

23,000

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

130,000

117,000

104,000

23,000

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

130,000

117,000

104,000

23,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซิดนีย์

Day : 2

ซิดนีย์ – Featherdale Wildlife Park - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์

Day : 3

ซิดนีย์ - ซิดนีย์ฮาเบอร์ - โอเปร่าเฮ้าส์ – ล่องเรือดินเนอร์ Show Boat

Day : 4

ซิดนีย์ - เมลเบิร์น - เที่ยวชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

Day : 5

ซิดนีย์ - เมลเบิร์น - เที่ยวชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เมลเบิรน์ - เกรทโอเชียนโร๊ด – Twelve Apostles - อันซีนเมลเบิร์นที่ธรรมชาติสร้างสรรค์

Day : 6

เมลเบิร์น - Puffing billy steam train - เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น - เดินทางกลับ

Day : 7

กลับถึงกรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง